1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos paslaugas įsigyjančių asmenų (toliau – Pirkėjas) ir N.Balinskajos IĮ (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, Turinio vienetų (įrašų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Turinio vienetų pirkimu – pardavimu www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje susijusios nuostatos.
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas paslaugas www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje.
1.3 www.laimingumoterupasaulis.lt platforma veikia ir veiklą vykdo viso pasaulio teritorijoje, išskyrus atskirus atvejus, kai turinio tiekėjas (teisių turėtojas) apriboja Turinio vienetų pardavimo teritoriją dėl įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

2. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

2.1 Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant paslaugas adresu www.laimingumoterupasaulis.lt. Pardavėjas yra N.Balinskajos IĮ, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 181641449. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.
2.2 Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie“.
2.3 Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
3.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra registruota www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.
3.2 Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
3.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes 3.2 taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
3.4 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 3.3 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.6 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

4. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
4.1 Paslaugas www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje užsakyti gali:
(a) veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) bei jų įgalioti atstovai;
(b) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, bei jų įgalioti atstovai;
(c) juridiniai asmenys.
4.2 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas šioje elektroninėje parduotuvėje.
4.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą Turinio vienetą, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“ pasirinktu būdu per finansinį tarpininką.
4.4 Pirkėjas, paspaudęs nuorodą „Apmokėti”, įgauna teisę www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje klausyti pasirinkto Turinio vieneto vienerius metus nuo apmokėjimo momento.
4.5 Pirkėjas neįgauna teisės Turinio vieneto atgaminti, įsirašyti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, nei leidžia Pardavėjas. Turinio vienetas yra prieinamas www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje vienerius metus, per kuriuos Pirkėjas teisę perklaustyti Turinio vienetą gali neribotą kartų skaičių.

5. PIRKĖJO TEISĖS
5.1 Pirkėjas turi teisę įsigyti prieigą prie Turinio vieneto visą parą, septynias dienas per savaitę, Pardavėjo nustatyta tvarka.
5.2 Atlikęs pirkimo procedūrą, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti/sustabdyti aktyvuotos Turinio vieneto perklausos paslaugos.
5.3 Jei buvo suteikta nekokybiška paslauga ir Turinio vienetas dėl Pardavėjo ar tarpininkų techninių klaidų nebuvo pasiekiamas Pirkėjui nustatytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą sumą pinigų už nekokybišką paslaugą.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1 Pirkėjas privalo sumokėti už Pardavėjo teikiamas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
6.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4 Naudodamasis platforma www.laimingumoterupasaulis.lt Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių, Lietuvos respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų galiojančių Lietuvos teisės aktų.

7. PARDAVĖJO TEISĖS
7.1 Pardavėjas turi teisę imtis visų priemonių siekiant apsaugoti portalo ir/ar Turinio vienetų intelektinę nuosavybę, jei turi pagrįstų įtarimų, jog Pirkėjas naudojasi www.laimingumoterupasaulis.lt platforma pažeisdamas šias Taisykles ir/ar Lietuvos respublikos teisės aktus. Tokiu tikslu Pardavėjas gali apriboti ir/ar panaikinti Pirkėjo galimybe naudotis www.laimingumoterupasaulis.lt platforma.
7.2 Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai ar nuolatos apriboti www.laimingumoterupasaulis.lt platformos veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
7.3 Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir grąžinti pinigus pirkėjui, jei dėl techninių kliūčių ar trečiųjų asmenų veiksmų Pirkėjui nebuvo suteikta teisė peržiūrėti Turinio vieneto.
7.4 Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles, apie tai informavęs Pirkėją.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir platformos www.laimingumoterupasaulis.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis platformos www.laimingumoterupasaulis.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registruojantis platformoje www.laimingumoterupasaulis.lt, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
8.3 Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui galimybę nustatytą terminą (vienerius metus nuo Turinio vieneto įsigijimo momento) naudotis Turinio vienetu, suteikiant teisę perklaustyti Turinio vienetus neribotą skaičių kartų.

9. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
9.1 Prekių kainos platformoje www.laimingumoterupasaulis.lt yra nurodomos eurais.
9.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis PayPal arba UAB “Paysera LT” elektronine bankininkyste arba bankų mokėjimo kortelėmis MasterCard ir VISA. Finansinis partneris, atliekantis mokėjimų aptarnavimo paslaugą – UAB “Paysera LT”.
9.3 Atsiskaitydamas 9.2 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Įvykus apmokėjimui, Pirkėjui nedelsiant suteikiama prieiga prie pasirinkto Turinio vieneto, kuria jis gali naudotis vienerius metus.
9.4 Jei pirkėjas apmoka užsakymą ne iš savo asmeninės sąskaitos, tokiu atveju, esant pagrįstoms abejonėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti paslaugos tiekimą, kol bus išsiaiškintos pirkimo aplinkybės.

10. PASLAUGŲ PRISTATYMAS
10.1 Įsigytas Turinio vienetas Pirkėjui tampa prieinamu nedelsiant atlikus apmokėjimą ir Pirkėjas turi teisę naudotis Turinio vienetu www.laimingumoterupasaulis.lt platformoje vienerius metus nuo apmokėjimo momento.
10.2 Jei Pirkėjui atlikus apmokėjimą Turinio vienetas nėra prieinamas platformoje www.laimingumoterupasaulis.lt, Pirkėjas apie tai turi nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas nedelsiant priima visus reikiamus veiksmus, siekiant išsiaiškinti sutrikimo priežastis.
10.3 Pardavėjas visais atvejais įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą pinigų, jei yra nustatyta, jog Turinio vienetas buvo neprieinamas dėl Pardavėjo ar Finansinio tarpininko kaltės.
10.4 Pardavėjas nėra atsakingas už paslaugos tiekimo sutrikimus, jei yra nustatoma, jog Turinio vienetas buvo neprieinamas Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų.

12. PASLAUGŲ UŽSAKYMO GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
12.1 Užsakytas Turinio vienetas nėra grąžinamas.
12.2 Jei Pirkėjas turi pagrįstų nusiskundimų dėl suteiktos prieigos prie Turinio vieneto kokybės ar kitų nusiskundimų, apie tai turi būti nedelsiant pranešta Pardavėjui. Jei Pardavėjas nustato, jog pateiktos pretenzijos yra pagrįstos, sumokėtą pinigų sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui.

13. ATSAKOMYBĖ
13.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2 Pirkėjas yra visiškai atsakingas dėl savo veiksmų, naudojantis portalu www.laimingumoterupasaulis.lt.
13.3 Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei portale www.laimingumoterupasaulis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie portalo www.laimingumoterupasaulis.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam yra suteikiama, skelbiant šias Taisykles portale www.laimingumoterupasaulis.lt.

14. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS
14.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali organizuoti ar inicijuoti portale www.laimingumoterupasaulis.lt akcijas ar specialius pasiūlymus.
14.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro Pirkėjo įspėjimo, priimti, pakeisti ar koreguoti organizuojamų akcijų ar specialių pasiūlymų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

15. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
15.1 Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su portalo www.laimingumoterupasaulis.lt veikla siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
15.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui remdamasis portale www.laimingumoterupasaulis.lt esančia kontaktine informacija.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.